Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar


Zápis na školní rok 2020/2021

Zápis na školní rok 2020/2021

 • Administrátor
 • 14.4.2020

INFORMACE OHLEDNĚ ZÁPISU NA ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

Na základě vydaného opatření k organizaci zápisů k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021 ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 budou zápisy probíhat v květnu, a to bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců. A to následovně:

 •  v období od 2. května 2020 do 16. května 2020

PŘIHLÁŠKA KE STAŽENÍ

Možnosti podání přihlášky:
1. do datové schránky školy (datová schránka MŠ Řisuty: fs5j563)
2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!)
3. poštou (adresa: MŠ Řisuty okres Kladno, Řisuty 84, 273 78)
4. vložením potřebných dokumentů do schránky na hnědých vstupních dveřích při vstupu do budovy MŠ

Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu, telefaxem apod.), je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů.

Náležitosti přihlášky:

 • žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzděláván, (naleznete na stránkách MŠ v sekci PRO RODIČE - DOKUMENTY KE STAŽENÍ) – NEZAPOMEŇTE VYPLNIT KONTAKTY (email, TEL) – budu vás informovat, že se mi do rukou vaše přihlášky dostaly.
 • prostá kopie rodného listu dítěte,
 • doložení řádného očkování dítěte

(Podmínkou přijetí dítěte do MŠ je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví je splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání.)

V současné situaci nenavštěvujte osobně praktického lékaře. Pro doložení této povinnosti zákonný zástupce:

1. prohlásí, že je dítě řádně očkované (vzor čestného prohlášení viz příloha), a
2. doloží kopii očkovacího průkazu.

V případě, že dítě nebylo očkováno podle očkovacího kalendáře, musí zákonný zástupce kontaktovat na dálku praktického lékaře a vyžádat si od něj potvrzení, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.

Vedle doložení dokladu o očkování nemusí zákonný zástupce pro účely správního řízení o přijetí do mateřské školy dokládat žádné jiné vyjádření nebo potvrzení lékaře.

V případě, že během zápisu bude více žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání než bude možné v rámci kapacity MŠ přijmout, budou uplatněna následující kritéria:

 • Přednostně budou přijati předškoláci a děti s odloženou školní docházkou, které mají trvalé bydliště v obci Řisuty.
 • Následně budou přijati předškoláci a děti s odloženou školní docházkou, které mají trvalé bydliště v obci Malíkovice.
 • Následně pak ostatní děti s trvalým bydlištěm v obci Řisuty starší 3let (věk se počítá do 31.8.2020).
 • Jako další budou přijímáni sourozenci dětí, které již MŠ navštěvují.
 • Ostatní přihlášené děti z obce Malíkovice starší 3let.
 • Ostatní přihlášení.

Mateřská škola Řisuty je jednotřídní s kapacitou 25 dětí. Pro školní rok 2020/2021 je možno přijmout maximálně 9 dětí. (Počet bude ještě upřesněn po rozhodnutích o odkladu povinné školní docházky u předškoláků.)

Pro jakékoliv dotazy:

Telefonicky 773 259 404 nebo emailem: info@msrisuty.cz.

Mgr.Barbora Tvrdíková – ředitelka MŠ

Co by mělo dítě zvládat před nástupem do MŠ:

 • odloučení od maminky, tatínka
 • znát své jméno a příjmení
 • umět si říct, co chce nebo potřebuje
 • spolupracovat při oblékání a svlékání
 • vysmrkat se a používat kapesník
 • držet lžíci a umět se najíst
 • při jídle sedět u stolu
 • umět pít z hrnečku a skleničky
 • používat toaletu (bez plen, bez nočníku)
 • umět si umýt ruce mýdlem, utřít se
 • ujít kratší vzdálenost při pobytu venku

 

Vzor textu čestného prohlášení k očkování:

Prohlašuji, že (jméno a příjmení dítěte), nar. (XX.X. XXXX), se podrobil(a) všem stanoveným pravidelným očkováním podle zákona o ochraně veřejného zdraví.

 

 

V (bydliště) dne (datum)

        ……………………………………….                                                          

                                                                                                  Podpis zákonného zástupce

 

Příloha: kopie očkovacího průkazu

 

 

Dokument Odkaz
Zápis do školky pro šk.rok 2021-22
Stáhnout